ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS A LA PISCINA MUNICIPAL, INSTAL·LACIONS ESPORTIVES I ALTRES SERVEIS ANÀLEGS

ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS A LA PISCINA MUNICIPAL, INSTAL·LACIONS ESPORTIVES I ALTRES SERVEIS ANÀLEGS

Veure ordenança