ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE L’INCREMENT DEL VALOR DELS TERRENYS URBANS

ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE L’INCREMENT DEL VALOR DELS TERRENYS URBANS

Veure ordenança