ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER ÚS PRIVATIU O APROFITAMENT ESPECIAL DE SÒL, SUBSÒL I VOL DE LES VIES PÚBLIQUES DE TITULARITAT MUNICIPAL PER EMPRESES SUBMINISTRADORES DE SERVEIS PÚBLICS

ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER ÚS PRIVATIU O APROFITAMENT ESPECIAL DE SÒL, SUBSÒL I VOL DE LES VIES PÚBLIQUES DE TITULARITAT MUNICIPAL PER EMPRESES SUBMINISTRADORES DE SERVEIS PÚBLICS

Veure ordenança