ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES

ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES

Veure ordenança