ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE BENS IMMOBLES

ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE BENS IMMOBLES

Veure ordenança