PLE MUNICIPAL


Aquest divendres, 2 d'octubre a les 20,30 del vespre es farà una sessió de ple municipal amb l'Ordre del dia següent:

1. Aprovació, si escau, de les actes de les sessions anteriors

2. Donar compte dels decrets aprovats des de la darrera sessió

3. Donar compte de l'informe d'intervenció del primer i segon trimestre de 2015 sobre el compliment del Pla d'Ajust aprovat en data 29 de març de 2012

4. Donar compte de l'informe d'execució del pressupost en el primer i segon trimestre de 2015

5. Donar compte de l'aprovació de les festes locals per a l'exercici de 2016

6. Donar compte de les lúinies fonamentals del pressupost 2016-2018

7. Aprovació del compte general de la Corporació corresponent a l'exercici de 2014

8. Aprovació de la massa salarial del personal laboral per a l'exercici de 2015

9. Aprovar la modificació de les ordenances fiscals per a l'exercici de 2016 i aprovació de les bases reguladores de concessió d'ajuts

10. Moció de suport a l'acollida de població refugiada víctima dels conflictes armats a la Mediterrània

11. Aprovar l'Adhesió a l'Associació de Municipis per la Independència

12. Precs i preguntes

.