Convocatòria Ple

Sessió ordinària del Ple de l'Ajuntament, que tindrà lloc el dia 30 de juny a les 21 h a la Sala de Plens.

 

ORDRE DEL DIA

 1. Aprovació, si escau, de l' acta de les sessió anterior.

 

2. Donar compte dels decrets aprovats des de la darrera sessió.

 

3. Donar compte de l'informe d'intervenció del primer trimestre de 2017 sobre el compliment del Pla d'Ajust aprovat en data 29 de març de 2012.

 

4. Donar compte de l'informe d'execució del pressupost del primer trimestre de 2017.

 

5.- Donar compte de la sol·licitud de canvi de denominació del grup municipal de de Convergència i Unió, pel de grup municipal de Partit Demócrat (PDeCAT)

 

6. Ratificar l'acord de junta de govern local d'aprovació del Pla d'acció per l'energia sostenible.

 

7. Proposta nomenament jutgessa de pau titular i suplent

 

8. Aprovar el conveni de col·laboració per a l'encàrrec de gestió de la licitació agregada del servei d’implantació i posada en funcionament d'una plataforma destinada a la gestió per mitjans electrònics de l’activitat i procediment administratiu de diversos ajuntaments de la comarca del Baix Penedès.

 

9. Adhesió al sistema d’adquisició centralitzada de l’associació catalana de municipis i comarques i del consorci català pel desenvolupament local

 

10. Aprovar l'adhesió als acords marc del servei d'assegurances(ACM-CCDL).

 

11. Aprovar l'adhesió a l'acord marc de subministrament d'energia elèctrica(CCDL)

 

12. Aprovar el plànol de delimitació de mesures de prevenció d'incendis forestals.

 

13. Concedir a l’Agrupació Recreativa de Les Peces una bonificació del 95% en la quota de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres.

 

14. Aprovar les festes locals del municipi d'Albinyana pel 2018.

 

15.- Moció referent a l'estudi dels subministraments elèctrics de l'Ajuntament d'Albinyana.

 

16. Precs i preguntes.