Convocatòria Ple Ordinari

DIA: 5 d’octubre de 2017
HORA: 20:30
LLOC: Ajuntament d'Albinyana
SESSIÓ: ordinària

 

ORDRE DEL DIA
1. Aprovació, si escau, de l' acta de la sessió anterior.
2. Donar compte dels decrets aprovats des de la darrera sessió.
3. Donar compte de l'informe d'intervenció del segon trimestre de 2017 sobre el compliment del Pla d'Ajust aprovat en data 29 de març de 2012.
4. Donar compte de l'informe d'execució del pressupost del segon trimestre de 2017.
5. Donar compte de l'aprovació de les línies fonamentals del pressupost per a l'exercici 2018.
6. Aprovació del compte general de la Corporació corresponent a l'exercici de 2016.
7. Aprovar el Codi de conducta dels alts càrrecs de l’Ajuntament d'Albinyana.
8. Aprovar la massa salarial del personal laboral per a l'exercici de 2017.
9. Aprovar el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament d'Albinyana i l'Agrupació Recreativa Les Peces.
10. Aprovar l'adhesió de l'Ajuntament d'Albinyana a la proposta presentada per l'Ajuntament de Llorenç del Penedès, per a l'atorgament de la Creu de Sant Jordi a la Societat Cultural “La Cumprativa”.
11. Precs i preguntes.