L'INGRÉS MÍNIM VITAL ES TRAMITA A LES OFICINES DE LA SEGURETAT SOCIAL

Ja es pot fer la sol·licitud per  l'Ingrés Mínim Vital aprovat fa poques setmanes a les Corts Espanyoles.  L'organisme tramitador d'aquesta prestació és la Seguretat Social.  L’Ingrés Mínim Vital és una prestació dirigida a prevenir el risc de pobresa i exclusió social de les persones que viuen soles o estan integrades en una unitat de convivència i manquen de recursos econòmics bàsics per cobrir les seves necessitats bàsiques.

El termini màxim per resoldre la sol·licitud és de tres mesos des de la data de presentació.

Transcorregut aquest termini sense que s’hagi produït resolució expressa, s’entendrà denegada la sol·licitud per silenci administratiu.

Quan se sol·liciti abans del 15 de setembre,  la prestació serà reconeguda amb efectes econòmics des de l’1 de juny de 2020 si en aquesta data compliu tots els requisits Podeu veure en l'enllaç següent un simulador per saber si podeu accedir a l'ajuda. SIMULADOR INGRÉS MÍNIM VITAL. En cas de no complir-los en aquesta data, els efectes econòmics es fixaran el dia primer del mes següent a aquell en què es compleixin els requisits. Podeu demanar informació al telèfon gratuït 900 20 22 22