EL PLE CONGELA ELS IMPOSTOS PER L'ANY 2021 I APROVA UN CONVENI AMB EL SERVEI CATALÀ DE TRÀNSIT

El Ple Municipal d'Albinyana, celebrat el passat dimecres, en sessió telemàtica, va aprovar la modificació d'ordenances fiscals del 2021.

L'equip de govern no ha previst cap augment en cap impost ni taxa, pel que quedaran congelades de cara al proper exercici. Va aprovar una variació en l'impost i la taxa per llicències urbanístiques per tal d'aclarir el fet imposable i preveure les obres executades mitjançant comunicació prèvia i declaració responsable.


BONIFICACIÓ PER LA INSTAL·LACIÓ DE PLAQUES FOTOVOLTAIQUES

El Ple va aprovar per unanimitat una bonificació del 50% de la quota íntegra de l'impost de béns immobles (IBI) en els habitatges que instal·lin sistemes per l'aprofitament tèrmic o elèctric de l'energia provinent del sol. No procedirà la bonificació quan la instal·lació dels sistemes per a l'aprofitament tèrmic o elèctric siguin obligatòries d'acord amb la normativa,.

CONVENI AMB EL SERVEI CATALÀ DE TRÀNSIT.

El Ple també va aprovar, amb el vot a favor de tots els grups llevat d'ERC que es va abstenir, un conveni amb el Servei Català de Trànsit per tal que el Cos de Mossos d'Esquadra pugui assumir les funcions de denúncies de les normes en matèria de trànsit en totes les vies urbanes del municipi.

El conveni, que és continuació d'un altre que va acabar la seva vigència el passat dia 2 d'octubre, preveu que les denúncies dels mossos en funció de vigilància de trànsit dins les vies urbanes del municipi seran tramitades des del Servei Català de Trànsit qui farà tot el procediment de l'expedient sancionador, la seva resolució i el cobrament de les sancions derivades dels expedients. 
L'import de les multes i sancions anirà al Servei Català de Trànsit i podrà ser exigit per la via de constrenyiment.