PUBLICADA LA CONVOCATÒRIA PER DOTAR AL MUNICIPI D'UN NOU VIGILANT MUNICIPAL

El Butlletí Oficial de la Província ha publicat avui la convocatòria i bases per una borsa de treball de vigilant municipal. Totes les persones interessades poden presentar les instàncies al Registre de l'Ajuntament durant els vint dies naturals vinents. També es pot presentar la documentació via la seu electrònica municipal.

El procés per tal que al municipi hi hagi un nou vigilant municipal, aprovat pel Ple de l'Ajuntament, comportarà que les persones aspirants inclou la superació d'un procés selectiu dividit en una fase d'oposició  amb proves de llengua catalana, proves físiques, proves de coneixements teòrics i culturals i de caràcter professional i una entrevista. També hi haurà una fase de concurs on es valoraran els mèrits al·legats pels aspirants.

Podeu trobar les bases clicant a l'enllaç següent BASES I CONVOCATÒRIA DE VIGILANT