2523 PERSONES EMPADRONADES AL MUNICIPI A 1 DE GENER D'ENGUANY

La xifra oficial de persones empadronades al municipi d’Albinyana a 1 de gener de 2021 era de 2523 persones. Aquesta és la vegada en tota la mil·lenària història local, que hi ha més persones empadronades al municipi.

Gestió del Padró 

La gestió informatitzada del padró d’habitants del municipi d’Albinyana se seguirà prestant per part de la Diputació de Tarragona. El Ple municipal del dia 26 de febrer va aprovar un nou conveni amb l’ens provincial per mantenir l’encàrrec de gestió que ja s’anava fent des de l’any 2014. Per la seva banda, la Diputació aprovarà el mateix conveni en el seu Ple del dia 30 d’abril.

El conveni preveu que des de l’Ajuntament se seguiran introduint al programa informàtic facilitat per la Diputació tots els moviments d’altes, baixes i modificacions que es produeixen al municipi. La Diputació fa la recepció i processament de les dades i la comunicació de la informació mensual amb l’INE (Institut Nacional d’Estadística).