Apostar pel reciclatge per guanyar-hi tots

Aquesta setmana l'Agència Catalana de Residus ha fet publiques les dades sobre la generació i reciclatge de residus durant l'any 2012 a les comarques del Camp de Tarragona. Les xifres al Baix Penedès demostren que continuem reciclant poc en relació a la resta de Catalunya.

Dades del Baix Penedès

En el global de la comarca es recullen 1,75 quilos diaris per habitant, quan la mitjana a Catalunya és de 1,35 kg/hab/dia

El Baix Penedès és la comarca amb el percentatge més baix de recollida selectiva neta, amb el 19,94%.

Pel que fa a recollida selectiva neta de paper i cartró (contenidor blau) a Catalunya la mitjana és de 39,49 kg/hab/any mentre que a la nostra comarca només arriba al 16,15 kg/hab/any.

Pel que fa al vidre, (contenidor verd) la mitjana a Catalunya és de 21,89 kg/hab/any i a la comarca de 19, 27 kg/hab/any.

En relació a la recollida selectiva neta d'envasos lleugers (contenidor groc) la xifra en el conjunt de Catalunya és de 12,35 kg/hab/any i al Baix Penedès és de 10,65 kg/hab/any.

Dades municipals d'Albinyana

L'any passat es van recollir 1.340 tones de brossa. I la quantitat diària per habitant va ser de 1,6 quilos.

En el conjunt del municipi , es va reciclar un total del 22,4% quan la mitjana a Catalunya és del 40,6%. Al contenidor de rebuig, el més car de gestionar, hi va anar el 77,6% quan a Catalunya la xifra és del 59,4%.

Pel que a la recollida selectiva neta ordinària durant l'any 2012, a Albinyana ha estat de 67,94 kg per habitant, repartits a raó de 26,15 quilos de la fracció de matèria orgànica, 15,24 quilos de paper, 17,42 quilos de vidre i 8,22 quilos d'envasos lleugers

Accions de millora

A fi de deixar de ser a la cua catalana en quant a dades de reciclatge, en els darrers mesos s'ha fet un canvi del parc de contenidors apostant per la concentració d' illes de 5 contenidors,- paper, vidre, plàstic, orgànica i rebuig-. i per eliminar punts de recollida de rebuig. Aquesta acció s'ha fet en els 10 municipis, on també hi ha Albinyana, que gestionem el servei de recollida de la brossa mitjançant ECOBP, empresa mixta formada pel Consell Comarcal del Baix Penedès i FCC i els municipis consorciats.

Amb aquesta acció s'apropa el reciclatge als ciutadans. També necessitem augmentar la implicació dels veïns de manera activa i per això es faran regularment campanyes de sensibilització.

Reciclar té molts avantatges. D'entrada un de molt clar i que afecta la butxaca. Les tones que van als contenidors de rebuig es paguen molt més cares pel preu d'entrada a un abocador que les que van als contenidors de reciclatge. Per tant si fem bé el reciclatge cada vegada que posem més vidre, paper o plàstic als respectius contenidors s'obté un ingrés que pot arribar a permetre abaixar la taxa que es paga per la recollida de brossa.

D'altra banda, els quilos de brossa que van al contenidor de rebuig es paguen molt més, ja que per aquests residus s'ha acabat la seva vida útil, a diferència dels de la resta de contenidor, ja que són materials que poden tenir una nova vida.