CONVOCATÒRIA D'UNA BORSA PER COBRIR UN LLOC DE TREBALL D'AUXILIAR ADMINISTRATIU

El Butlletí Oficial de la Província ha publicat avui la convocatòria i bases per una borsa de treball d'auxiliar administratiu per a l'Ajuntament d'Albinyana. Totes les persones interessades poden presentar les instàncies al Registre de l'Ajuntament. També es pot presentar la documentació via la seu electrònica municipal. El procés per accedir al lloc de treball, comportarà que les persones aspirants superin un procés selectiu dividit en una fase d'oposició amb proves de llengua catalana, prova test de coneixements específics  i una prova pràctica per donar solució a supòsits relacionats amb les funcions, atribucions i comeses pròpies del lloc de treball. També hi haurà una fase de concurs on es valoraran els mèrits al·legats pels aspirants.

El termini per presentar sol·licituds és de 10 dies hàbils a partir de l’endemà de la publicació de la convocatòria en el DOGC. Les sol·licituds que es presentin des d'avui i  abans que es publiqui al DOGC, es tindran per presentades el primer dia del termini assenyalat per a la presentació de sol·licituds.

Podeu trobar les bases clicant a l'enllaç següent CONVOCATÒRIA BORSA PER PLAÇA D'AUXILIAR ADMINISTRATIU