FINS AL 9 DE SETEMBRE, OBERTA LA CONVOCATÒRIA DE CANDIDATURES PER JUTGE/SSA DE PAU

Fins al 9 de setembre resta oberta  la convocatòria per a l'elecció i nomenament de les persones que han d'exercir com a jutge/ssa de pau titular i substitut/ta d'Albinyana per un període de 4 anys. 

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR: Les persones interessades  poden presentar les instàncies a les oficines municipals o telemàticament

Han d'acompanyar una fotocòpia del DNI i el seu curriculum vitae i l'activitat que exerceixen actualment. Juntament amb la sol·licitud s’haurà de presentar: una declaració jurada de no estar incurs/a en cap causa d’incapacitat i incompatibilitat.

TERMINI: 9 de setembre

LLOC DE PRESENTACIÓ: Registre General de l’Ajuntament.

REQUISITS: Les persones interessades hauran de reunir les condicions establertes a l’article 102 de la Llei Orgànica del Poder Judicial i al Reglament 3/1995, de 7 de juny, dels Jutjats de Pau:

- Ser espanyol

- Major d’edat (no hi ha cap límit d’edat excepte que aquest suposo impediment físic o psíquic).

- Tenir residència habitual al municipi d'Albinyana, essent possible, per causes justificades, que la Sala del TSJC pugui autoritzar la residència en un lloc diferent (art. 18 Reglament 3/1995)

- No estar incurs en cap de les causes d’incapacitat següents:

Els impedits físicament o psíquicament per a la funció judicial.  Els condemnats per delicte dolós, mentre no hagin obtingut la rehabilitació.  Els processats o inculpats per delicte dolós, mentre no siguin absolts o es dicti acte de sobreseïment.  Els qui no estiguin en ple exercici dels seus drets civils.