SURT A CONCURS LA GESTIÓ DEL MANTENIMENT DE L'ENLLUMENAT PÚBLIC

L'Ajuntament d'Albinyana ha tret a concurs la gestió del servei de manteniment i conservació de l'enllumenat públic i de les instal·lacions provisionals per a actes culturals i nadalencs, per un import de licitació  de 43.200 € (sense IVA). La durada inicial del contracte s'estableix per 2 anys amb la possibilitat de pròrroga de 2 anys més.

El contracte inclou totes les instal·lacions d'enllumenat públic i ornamental existents al terme municipal d'Albinyana. Actualment hi ha més de mil llumeneres arreu del municipi. Es farà càrrec també del muntatge, desmuntatge i manteniment de l'enllumenat nadalenc i la col·locació de quadres provisionals en aquelles festes o actes culturals o cívics organitzats per l'Ajuntament.

L'adjudicatari es farà càrrec de la localització i reparació d'avaries i la substitució puntual de làmpades. També haurà de vetllar pel compliment de la normativa vigent en matèria de contaminació lumínica i eficiència energètica en instal·lacions d'enllumenat exterior. Així mateix es disposarà d'un sistema de localització permanent les 24 hores del dia per a poder atendre avaries o accidents que afectin la instal·lació.


El termini per a la presentació d'ofertes acaba el dia 13 d'octubre. Es pot consultar el plec de clàusules administratives i les prescripcions tècniques a LICITACIÓ SERVEI DE MANTENIMENT ENLLUMENAT PÚBLIC