EL PRESSUPOST MUNICIPAL DEL 2022 SERÀ EL MÉS ALT DE LA HISTÒRIA MUNICIPAL

Les inversions previstes per aquest 2022 en el Pressupost Municipal de l'Ajuntament d'Albinyana fan que la xifra total del pressupost sigui la més alta que mai s'ha gestionat al municipi. Al ple de divendres passat es va aprovar el pressupost d'enguany amb 10 vots a favor (Convivència, PSC i Ciutadans) i una abstenció (ERC).

En el quadre següent podeu veure el resum dels capítols d'ingressos i de despeses:

El pressupost d'ingressos preveu els padrons dels diferents impostos i taxes, les llicències d'obres i comunicacions prèvies, els ingressos per concessions administratives com la concessió del servei d'aigües i clavegueram i la participació en els ingressos  per tributs de l'Estat i de la Generalitat així com les subvencions atorgades i previstes per aquest exercici. S'ha previst com ingrés un crèdit pont de 200 mil € per finançar la renovació de la darrera fase de la xarxa d'aigua de Bonaterra II (carrers Teide, Veleta, Aneto, Cadí i Puigmajor)

En el pressupost de despeses s'han previst els crèdits per a les despeses de personal amb les noves retribucions per l'any 2022 (augment del 2%) i les noves necessitats de personal dels diferents serveis. Hi ha previst els crèdits per atendre la compra de béns i serveis i el funcionament dels diferents serveis que presta l'ajuntament i també per enfrontar la situació actual de pandèmia. També s'han previst els diners per atendre les despeses generades pels crèdits vigents així com les aplicacions pressupostàries per a convenis, subvencions i transferències i línies d'ajuts. S'ha previst l'increment en el personal tècnic en matèria d'arquitectura i enginyeria. També s'han previst les quotes d'amortització dels préstecs.

 

El pressupost més alt de les despeses previstes per l'any 2022 és en el capítol d'inversions que puja un import de 1.150.786,27€.