A PARTIR DE L'1 DE FEBRER ES POT DEMANAR LA BONIFICACIÓ DEL REBUT D'ESCOMBRARIES

Durant tot el mes de febrer es podrà demanar la bonificació d'un 25% de la taxa per a la recollida d'escombraries. Es pot presentar  la sol·licitud per via telemàtica o bé lliurar la documentació de manera personal a les oficines municipals.

 En tots els casos:

-Sol·licitud demanant la bonificació de la taxa d'escombraries

-Volant d'empadronament o convivència

En funció de la situació personal i/o familiar:

- Certificat de les pensions de l'any en curs. Cal incloure totes les que reben els membres de la unitat de convivència.

- En cas de no rebre pensions o prestacions, certificat negatiu de l'INEM o de l'INSS.

- Certificat d'ingressos del Servei d'Ocupació de Catalunya; prestació d'atur, subsidi...

-  Acreditació segons està inscrit al Servei d'Ocupació de Catalunya.

-  Declaració de renda de l'últim any o certificat d'imputacions negatius de tots els membres de la unitat de convivència.

- Fotocòpia del títol de família monoparental o nombrosa, en el cas que sigui necessari acreditar aquesta condició.

- Fotocòpia de la resolució del grau de dependència de l'ICASS, en el cas que sigui necessari.