PUBLICAT EL CANÒN DE L'AIGUA QUE LA GENERALITAT APLICARÀ AL MUNICIPI DURANT EL 2022

Un  anunci publicat al Diari Oficial de la Generalitat del dia  2 de febrer de 2022, dona publicitat als coeficients a aplicar al tipus de gravamen del cànon de l'aigua durant l'exercici 2022 a cadascun dels municipis de Catalunya. 

El cànon de l'aigua és un tribut amb finalitat ecològica sobre l'ús de l'aigua que grava el consum i la contaminació i que serveix per finançar l'Agència Catalana de l'Aigua. El seu objectiu és fomentar una utilització més eficient d'aquest bé. Els ciutadans paguen el cànon a la factura de l'aigua. 

Es va començar a aplicar l'abril de l'any 2000. 

Al municipi d'Albinyana  a partir de l'aprovació de la Llei depressupostos de la Generalitat s'aplicarà un cànon diferenciant els usos domèstics i  la tarifa social del cànon que és té un  50% de reducció pels usuaris beneficiaris en els diferents trams. Aquí podeu veure el cànon del 2022:

0,4936   0,5685   0,4936            1,1370          2,8425          4,5480              0              0,2468         0,5685            1.4213           2,2740