Compte General de l'exercici 2013

L'1 de juliol el Ple de l'Ajuntament va aprovar el Compte General de l'exercici 2013.

 Al febrer es van tancar els comptes de l'Ajuntament d'Albinyana de l'exercici 2013 i es va aprovar la liquidació mitjançant Decret d'Alcaldia. Després de seguir tots els tràmits d'aprovació i de publicitat, en el Ple del passat 1 de juliol ha quedat aprovat el Compte General del 2013.

En els estats dels comptes de la liquidació del pressupost municipal del 2013 queda reflexat la bona gestió que s'està fent dels ingressos per tal de cobrir totes les necessitats del municipi. El resultat pressupostari és positiu al igual que el romanent de tresoreria, a més de complir amb l'estabilitat pressupostaria i la regla de la despesa.

Adjunt trobareu el certificat de l'acord d'aprovació del Compte General 2013

Certificat aprovació Compte General 2013