DURANT TOT EL MES DE FEBRER ES POT DEMANAR LA BONIFICACIÓ DE LA TAXA DE RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES

Condicions de la persona sol·licitant: 

Estar empadronada a l'habitatge i ser subjecte passiu de l'import. El sol·licitant només podrà tenir la propietat per a la qual sol·licita la bonificació.

Termini de presentació:

Durant tot el mes de febrer. Es pot presentar la sol·licitud per via telemàtica o presencialment a les oficines municipals de la Plaça Major. 1 d'Albinyana

Capacitat econòmica:

Es calcularà la suma dels ingresos anuals de la unitat familiar de convivència (sense computar, si n'hi ha, els ingressos rebuts de l'ajut de la Dependència) a raó del quadre següent:

Els Serveis Socials podran,  amb informe motivat favorable, exceptuar aquells casos que tot i superar els límits econòmics previstos justifiquin la manca de capacitat econòmica en el moment de la petició de l'ajut.

Qui pot ser beneficiari de la bonificació?

Persones jubilades o pensionistes que viuen soles o en parella i estan empadronades en el mateix edifici.

Famílies on un dels membres convivents està valorat amb un Grau III de Dependència (cal aportar la resolució del reconeixement de Grau).

Família amb el títol de família nombrosa o família monoparental (cal aportar títol vigent).

Unitats familiars en què el titular o algun dels seus membres es trobin en situació d'atur de llarga durada.

 

Documentació a aportar en funció de la situació personal i/o familiar:

- Certificat de les pensions de l'any en curs. Cal incloure totes les que reben els membres de la unitat de convivència.

- En cas de no rebre pensions o prestacions, certificat negatiu de l'INEM o de l'INSS.

- Certificat d'ingressos del Servei d'Ocupació de Catalunya; prestació d'atur, subsidi...

-  Acreditació segons està inscrit al Servei d'Ocupació de Catalunya.

-  Declaració de renda de l'últim any o certificat d'imputacions negatius de tots els membres de la unitat de convivència.

- Fotocòpia del títol de família monoparental o nombrosa, en el cas que sigui necessari acreditar aquesta condició.

- Fotocòpia de la resolució del grau de dependència de l'ICASS, en el cas que sigui necessari.