TORNA LA RUA DE CARNAVAL A LES PECES. SERÀ EL DISSABTE 17 DE FEBRER AL MATÍ

L'Ajuntament d'Albinyana organtiza novament la Rua de Carnaval a les Peces.  A diferència de les darreres edicions es passa de fer el recorregut en horari de tarda al matí. El Carnaval es viu intensament al municipi gràcies a l'entitat Carnaval Albinyana que participa en una carrossa en diferents rues de la comarca i que també seran a la de Les Peces.

Així serà el dissabte 17 de febrer al matí quan es farà la Rua amb el mateix recorregut que les darreres edicions. La sortida al carrer Barcelona i l'arribada a l'Avinguda Sagrat Cor, passant per l'Avinguda Onze de Setembre,  la Rambla del Penedès i els carrers, Verge de Montserrat, Moreres i Àngel Guimerà

Les bases aprovades en la Junta de Govern del passat 22 de desembre  són les següents:

BASES QUE REGULEN LES CONDICIONS PER PARTICIPAR EN LA RUA DE CARNAVAL D’ALBINYANA 2024

Aquestes bases tenen l’objecte de regular les condicions per participar a la Rua de Carnaval d'Albinyana que es farà el 17 de febrer de 2024 al matí pels carrers de Les Peces, i optar a percebre una subvenció.

INSCRIPCIONS________________________________________________________

Cal formalitzar la inscripció de forma presencial a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà de l’Ajuntament (OAC), en cas de persones físiques, i telemàticament a través de la seu electrònica de l’Ajuntament, en cas de persones físiques o jurídiques, segons el que estableix la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú en les administracions públiques.

El període d’inscripció serà del 8 de gener al 14 de febrer de 2024 (ambdós inclosos), o fins a esgotar les places disponibles per poder optar a la subvenció.

S'estableix un nombre limitat de 10 carrosses i 5 comparses, per percebre les subvencions.

Cal presentar la següent documentació:

 • Full d’inscripció degudament omplert i signat (segons model específic).
 • Fotocòpia del DNI del responsable de la carrossa o comparsa, i en cas d’entitats i/o associacions, el NIF.
 • Fotocòpia del número de compte bancari per fer l’ingrés de la subvenció, on consti les dades del titular.
 • Justificant de les assegurances de responsabilitat civil, d’accidents sobre els participants, i de la carrossa.
 • Les carrosses i/o comparses que portin qualsevol mena de vehicle de motor han de presentar l’assegurança d’aquest, el justificant de la ITV, i el permís de conducció dels vehicles i dels conductors.
 • Document acreditatiu segons els menors que formen part de la carrossa i/o comparsa, tenen la corresponent autorització per participar en la rua.

La inscripció comporta l’acceptació d’aquestes condicions establertes per l’Ajuntament de d'Albinyana.

La carrossa o comparsa participant en la rua és l’única responsable dels incidents i accidents derivats de la seva participació, i per tant, el responsable de la carrossa o comparsa, vetllarà per la seguretat del públic i dels participants.

REQUISITS DE PARTICIPACIÓ___________________________________________

Les carrosses i comparses han d'estar formats per un mínim de 25 persones, amb una disfressa igual o que faci referència a una mateixa temàtica.

Les carrosses han de complir els següents requisits:

 • Portar un vehicle motoritzat amb una plataforma articulada degudament subjectada, i que estigui decorada i adaptada per a pujar persones.
 • Disposar de música.
 • Les mides màximes per poder circular seran de 2,5 m d'amplada, 4 m d’alçada i 7 metres de llarg.

Totes les carrosses i comparses han de tenir una persona responsable, que serà la persona que formalitzi la inscripció, que haurà d’assistir a la rua d' Albinyana i estar en tot moment localitzable per l’organització ja que serà la persona intermediaria entre la corporació i el grup de carnaval participant.

L’ajuntament es reserva el dret a anul·lar la participació d’un grup o carrossa que, d’alguna manera manifestin un contingut violent, sexista, xenòfob o contra els valors democràtics.

SUBVENCIONS________________________________________________________

Les primeres 10 carrosses i 5 comparses inscrites prèviament i autoritzades a participar, i que compleixin els requisits establerts a les condicions de participació, tindran dret a percebre la subvenció corresponent:

 • Carrossa 150 €
 • Comparsa 75 €

La resta de participants podran desfilar a la rua, però no tindran dret a percebre la subvenció.

En el cas que es produeixin modificacions durant la rua per incompliment de les condicions establertes, l'import de la subvenció anirà destinat, per ordre, al participant inscrit de la llista d'espera.

Les subvencions es faran efectives mitjançant transferència bancària al número de compte del responsable que haurà facilitat prèviament al full d'inscripció.

L'organització es reserva el dret de suprimir la subvenció per participació en les formacions que no reuneixin uns mínims de qualitat, o canviar l'import de la subvenció si no compleixen els requisits establerts a les bases.

En cas d’anul·lació de la Rua per condicions meteorològiques adverses, s'abonarà la subvenció a tots els participants que hagin assistit a la rua i es proposarà ajornar-la al cap de setmana següent.

Els destinataris de les subvencions hauran d'acceptar també, de forma expressa, tot allò que preveu la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i no tenir deutes contrets amb l'Ajuntament d' Albinyana.

MESURES DE SEGURETAT______________________________________________

És necessari que totes les carrosses portin extintors d'incendi del tipus "pols" o bé CO2, mínim de 2 kg, i que estiguin vigents, i ubicats en un lloc visible i accessible. No s'admetran els extintors caducats encara que no s'hagin fet servir.

Per a la instal·lació elèctrica, s'ha de tenir cura que les connexions estiguin correctament protegides. Els generadors de corrent elèctrica han d'estar ben collats a la carrossa per evitar que es desplacin i puguin produir alguna connexió perillosa.

La potència màxima s’estableix entre 4.000 i 8.000 W. Cal respectar aquesta potència per no entorpir la bona marxa de la resta de participants.

És obligatori comptar amb la presència de personal de seguretat que hi vagin identificats amb armilles reflectants.

La distància de seguretat entre carrosses i/o comparses, serà de 3 metres, per tal d’evitar els talls en la rua.

Queda prohibit fer servir qualsevol mena de material pirotècnic per tal d’evitar danys físics o materials.

Queda prohibit llençar caramels o objectes que puguin provocar danys a tercers.

Segons estableix la legislació vigent, el consum de qualsevol mena de begudes alcohòliques està prohibit en menors de 18 anys, i per la resta, s’ha de fer d’una forma moderada i responsable.

Aquella comparsa o carrossa que provoqui aldarull, baralles o similars, es veurà obligada a abandonar la rua, i automàticament perdrà el dret a percebre la subvenció.

Demanem respectar en tot moment, les indicacions de l’organització per la bona marxa de la rua, així com del personal sanitari i de seguretat.

Es prega que les coreografies es facin en moviment per tal d’evitar talls en el decurs de la rua.

Queda prohibit l’ús de qualsevol animal com a complement o acompanyament en la rua, tal com dicta el Decret legislatiu 2/2008, del 15 d’abril, sobre la Llei de protecció d’animals.

És obligatori realitzar el recorregut sencer de la rua, des de l’inici al final per tal de percebre la subvenció. En cas contrari i depenent del motiu pel qual no es compleixi, l’organització dictaminarà que fer amb la subvenció.

És important que, abans de sortir a realitzar el recorregut, comproveu la quantitat disponible de combustible pel generador i pel vehicle de la carrossa. Recordeu omplir els dipòsits amb el motor apagat i sense fumar per evitar incident.

El conductor i els participants de cada carrossa han de tenir molta cura de la canalla i gent gran que pugui aproximar-se als vehicles en marxa.

CONDICIONS GENERALS_______________________________________________

 1. El responsable de la carrossa o la comparsa tindrà les atribucions següents:

   És l’encarregat de la seva carrossa o comparsa i ha de seguir les indicacions que determini l’organització.

   Ha d’assistir a la rua i ha d’estar localitzable.

   És el responsable dels menors que puguin participar a la carrossa o comparsa i haurà de disposar de les autoritzacions paternes, maternes o dels legals representants dels menors per la participació dels menors a la rua. Així com també disposarà de les autoritzacions perquè els menors siguin fotografiats o filmats i perquè es publiquin les imatges o els vídeos d’acord amb La Llei sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge. L’Ajuntament d' Albinyana s’eximeix de qualsevol responsabilitat que es pugui derivar de la participació de menors a la Rua de Carnaval d' Albinyana.

   Queda prohibit llançar qualsevol tipus de pirotècnia, foc, aigua ni cap altre objecte que pugui fer mal als espectadors o altres participants.

   No es pot fer ostentació de begudes alcohòliques durant la rua i es preveu la possibilitat de realitzar controls d’alcoholèmia aleatoris abans de començar la rua, durant o una vegada finalitzada la mateixa.

 1. És obligatori que les carrosses i les comparses disposin d’una pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil i d’una assegurança d’accidents que cobreixi el volum de persones que forma el grup. L’import de les assegurances serà assumit pel grup participant. S’haurà de facilitar una còpia de l’assegurança amb les condicions així com el rebut de pagament a l’Ajuntament com a màxim tres dies abans del dia de la celebració de la rua de carnaval. No s’acceptaran ni estudis ni tampoc propostes i l’incompliment de l’obligació de disposar d’assegurances implicarà la no participació a la rua de Carnaval.

Les quantitats mínimes a assegurar per la pòlissa de l’assegurança de responsabilitat civil d’acord amb l’article 80 del Decret 112/2010 del Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives són les següents:

   Fins a 100 persones en el grup, el capital mínim a assegurar serà de 300.000€ i la cobertura per víctima 150.000€.

   Fins a 150 persones en el grup, el capital mínim a assegurar serà de 400.000€ i la cobertura per víctima 150.000€.

Les pòlisses de les carrosses o comparses hauran d’especificar que cobreixen la Rua de Carnaval d'Albinyana del dia 17 de febrer de 2024.

A més de les pòlisses anteriors cal tenir assegurat el vehicle i el remolc, l’ITV i el permís de conducció del vehicle i del conductor, tots ells vigents, requisit sense el qual no es podrà participar. L’esmentada documentació s’haurà a lliurar a l’Ajuntament com a màxim tres dies abans del dia de la celebració de la rua de carnaval.

 1. L’Ajuntament d'Albinyana queda exempt de qualsevol responsabilitat en cas d’accident o danys materials i/o personals

INFORMACIÓ DE LA RUA_______________________________________________

Només podran participar les carrosses o comparses inscrites prèviament, i autoritzades per l’ajuntament.

Les carrosses i grups inscrits han de presentar-se a partir de les 11 hores a l'espai Jove del carrer Barcelona (Les Peces), per tal de començar la rua a les 12 h. Es demana puntualitat per respecte a la resta de participants i dels espectadors. I és obligatori que hi hagi una persona responsable en tot moment en el recinte de la concentració.

L'ordre de la desfilada es configurarà atenent a l'ordre d'arribada al recinte, el mateix dia de la rua, excepte en el cas de les carrosses o comparses locals, que s’ubicaran al principi de la rua.

Abans de sortir es facilitarà el número o la lletra que correspondrà amb l'ordre de sortida, què per qüestions de control, hi haurà d’estar en un lloc ben visible.

L'Ajuntament proporcionarà personal de seguretat responsable durant la rua i les tanques de protecció que siguin necessàries en aquells espais estrets i de màxima afluència.

L'Ajuntament entregarà a tots els participants el pla d'emergència municipal perquè tots estiguin assabentats.

L'Ajuntament comunicarà als bars i restaurants de la zona que no podran servir ampolles ni gots de vidre per sortir fora de l'establiment, per tal de garantir una seguretat.

Es facilitaran bosses perquè tots els participants puguin emmagatzemar la brossa que generin i després poder-la llençar als contenidors corresponents.