Pressupost general per a l'exercici 2015

ECONOMIA
Albinyana aprova el pressupost 2015.

L'ajuntament d'Albinyana ha aprovat el pressupost municipal pel 2015. Un pressupost, de 2.546.868,95 euros, equilibrat entre ingressos i despeses, que segueix el Pla d'Ajust vigent, i que per met mantenir els serveis públics.

Despeses 

PRESSUPOST DESPESES

ANY 2015

I. DESPESES PERSONAL

638.725,75 €

II. DESPESES CORRENT

900.280,00 €

III. INTERESSOS PRÈSTECS

58.500,00 €

IV. TRANSFERÈNCIES CORRENTS

63.876,20 €

V. FONS DE CONTINGÈNCIA

11.627,00 €

VI. INVERSIONS

663.860,00 €

IX. AMORTITZACIO DEUTE

210.000,00 €

TOTAL

2.546.868,95 €

 

Ingressos 

PRESSUPOST INGRESSOS

ANY 2015

I. IMPOSTOS DIRECTES (ibi, vehicles,plusvalues)

862.100,00 €

II. IMPOSTOS INDIRECTES (llic. obres)

25.000,00 €

III. TAXES

398.852,50 €

IV. TRASNFERENCIES CORRENTS

646.000,00 €

V. INGRESSOS PATRIMONIALS

1.000,00 €

VI. ALIENACIÓ INVERSIONS

1.000,00 €

VII. SUBVENCIONS DE CAPITAL

612.916,45 €

TOTAL

2.546.868,95 €

A part de preveure unes inversions a executar al llarg de l'any per import de 663.860,00 euros

Prioritats en les inversions del pressupost municipal 2015

Renovació diferents trams xarxa aigua B-II

Prioritat A

Nou centre de dia i consultori mèdic a Les Peces

Prioritat A

Adquisició vehicle per diferents tasques municipals

Prioritat A

Millora parcs infantils i de salut

Prioritat B

Arranjament zona polisportiva B-II

Prioritat B

Adequació camins municipals i millora en vies urbanes

Prioritat B

Millora en protecció entorn natural i lluita contra incendis

Prioritat B

Millora enllumenat públic i asfalts de vies públiques

Prioritat B

Remodelació espais esportius

Prioritat B

Annexió entre dos espais del cementiri d'Albinyana

Prioritat C

Mobiliari equipaments culturals

Prioritat C