Albinyana s'adhereix a la Xarxa de Municipis Acollidors

El passat divendres 2 d' octubre el Ple de l'Ajuntament d'Albinyana va aprovar amb els vots a favor de CiU i PSC i l'abstenció d'ERC una moció de suport a l'acollida de població refugiada víctima dels conflictes armats a la Mediterrània i on s'oferia a ser membre de la Xarxa de Municipis Acollidors.

Mitjançant l'esmentada moció, s'insta al govern espanyol a demanar una major dotació de recursos a la UE per al suport jurídic, assistència, acollida i integració social i que s'estableixin mecanismes perquè es transfereixin a les administracions municipals per a la seva gestió descentralitzada; augmentar el nombre de places d'asil així com la dotació pressupostària per a millorar la qualitat en les diferents fases de l'atenció a aquest col·lectiu; incrementar de 6 mesos a un mínim de 24 mesos el període d'acollida de les persones sol·licitants d'asil en funció de la vulnerabilitat de cada persona. i donar suport als països d'asil, normalment empobrits, on es concentren el 85% de les persones refugiades del món a través de la cooperació al desenvolupament o l'ajuda humanitària directa o indirecta, garantint els drets de totes les persones.

:

 

També s'insta al govern de la Generalitat de Catalunya a actualitzar la dotació pressupostària del Pla de Protecció Internacional a Catalunya (PPIC), adequant-la a la situació actual i assegurar-ne el seu desplegament; territorialitzar els serveis d'atenció a les persones demandants d'asil i, en paral·lel, formar i/o especialitzar a les persones dels municipis que s'hauran de fer càrrec del suport i l'atenció a les persones sol·licitants; donar suport a la Xarxa de Municipis Acollidors i facilitar-ne la coordinació;

:

La moció aprovada també dóna suport a les entitats catalanes que treballen en l'acollida i el servei a les persones sol·licitants d'asil, insta a definir quin suport (serveis i infraestructura) pot oferir el municipi per acollir les persones sol·licitants i també preveu treballar en la sensibilització de la població del municipi sobre la realitat de les persones refugiades.