Pressupost municipal per l'exercici 2016

En el Ple del passat 23 de desembre de 2015 es van aprovar els pressupostos pel present exercici econòmic, per un import total de 2.333.235,09 €.

.

El pressupost de despeses es distribueix de la següent manera:

.

1 Despeses de personal 27%
2 Despeses corrents 39%
3 Interessos dels préstecs 1%
4 Transferències corrents 4,5%
5 Fons de contingència 0,5%
6 Inversions 19%
9 Amortització préstecs 9%

.

Les inversions previstes pel 2016 ascendeixen a un total de 433.017,34€. Cal destacar el projecte de seguir renovant la xarxa d'aigua de Bonaterra-II, l'arranjament de la Pista Poliesportiva i el Mur de Contenció del carrer Puigmajor, la construcció d'un edifici auxiliar a la zona de festes de La Papiola, posar en marxa el nou consultori de Les Peces i Centre de Dia, les obres per connectar els dos cementiris d'Albinyana, la renovació de vehicles i maquinària municipal, la renovació de la flota d'ordinadors i sonorització de la sala de Plens de l'Ajuntament i un nou parc infantil a la Plaça St Antoni.
Totes aquestes inversions es finançaran amb diferents línies de subvencions i queden supeditades a l'obtenció dels ajuts corresponents per tal de poder-les executar.

.

Quant als ingressos, un 38% provenen d'impostos directes i indirectes, un 17% de taxes i el 45% restant, que són 1.050.500 euros els rebrem en concepte de transferències d'altres administracions i subvencions finalistes per actuacions i inversions que es realitzaran.

.

Respecte als objectius d'estabilitat pressupostària marcats per l'Estat, l'Ajuntament d'Albinyana en el pressupost aprovat pel 2016 compleix amb l'objectiu d'estabilitat pressupostària, l'indicador de la regla de la despesa i té capacitat de finançament. El nivell d'endeutament es situa al 61,16% per sota del 110%, que és el límit legal previst.

.

Albinyana, 20 de gener de 2016