Congelació d'impostos a Albinyana per l'any 2017

Els albinyanencs pagaran el 2017 el mateix que el 2016 pel que fa a impostos municipals. Les taxes tampoc varien respecte als anys anteriors.

 

Es manté la congelació d'impostos i, per tant, els ciutadans del municipi pagaran els mateixos imports per als diferents impostos l'any vinent que el 2016. Això afecta l'impost de béns immobles (IBI), l'impost sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM), l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO), l'impost sobre les activitats econòmiques (IAE) i l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana (IIVTNU), més conegut com a plusvàlua.

 

L'objectiu de l'equip de govern municipal seria poder fer una rebaixa en la taxa de recollida d'escombraries. Per l'alcalde, Quim Nin; "Això serà possible si entre tots podem augmentar la xifra de reciclatge dels nostres residus. Per aquest motiu, durant tot l'any vinent es seguiran fent campanyes de sensibilització per assolir un major nivell de recollida selectiva".

 

Durant el proper any seran vigent les bonificacions mateixes que ja han estat en vigor enguany. Així es manté una bonificació del 30% de la quota a pagar de l'impost de vehicles per a les persones titulars de vehicles que causin una menor incidència en el medi ambient per disposar de vehicles elèctrics i bimodals. I en l'impost de construccions i obres es seguirà fent una bonificació del 50 en l'import de la quota a pagar per les obres que es facin en habitatges construïts amb anterioritat a 1950 o en la remodelació de façanes en mal estat sempre que incorporin mesures d'estalvi energètic i una bonificació del 90% per aquelles obres necessàries per adaptar habitatges per a persones amb discapacitat o per la supressió de barreres arquitectòniques.