Autoritzacions per fer foc

Us informem que el dia 14 de març va finalitzar el període dins el qual es podia encendre foc, a partir d'aleshores i fins al 31 de maig inclòs queda restringida qualsevol tipus de crema sense l’autorització expressa.

Aquesta prohibició recollida en el Decret 64/1995 té com a objectiu establir una sèrie de mesures per prevenir els incendis forestals.
 
La norma regula que en els terrenys forestals, estiguin o no poblats d’espècies arbòries, i en la franja de 500 metres que els envolta no es pot encendre foc sigui quina sigui la finalitat.
 
Especialment, no es poden cremar restes de poda i d’aprofitaments forestals, agrícoles o de jardineria, ni marges pròxims a zones forestals, sense una autorització expressa del Departament d’Agricultura. Tampoc no es poden fer focs d’esbarjo ni d’altres relacionats amb l’apicultura. Dins de les àrees recreatives i d’acampada i en parcel·les de les urbanitzacions, es podrà fer foc quan s’utilitzin barbacoes d’obra amb mataguspires.
 
També queda prohibit llençar objectes encesos; abocar escombraries i restes vegetals i industrials de qualsevol mena que puguin ser la causa de l’inici d’un foc; llançar coets, focs d’artifici o d’altres artefactes que continguin foc, i utilitzar bufadors o similars en obres realitzades en vies de comunicació que travessin terrenys forestals.
 
Aquest 2017, des de l’1 de gener fins avui , hi ha hagut a Catalunya 67 incendis forestals que han cremat 508,32 hectàrees forestals.
 

Per a més informació o sol·licitar una autorització per cremar brancatge fora del nucli urbà o a menys de 500 metres de zona forestal, cal adreçar-se a les oficines municipals.

 

Departament/s: Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació