Convocatòria plaça de jutje titular i suplent

Administració Local
2017-00618 Ajuntament d’Albinyana


ANUNCI


De conformitat amb el que disposen els articles 4, 5, 6 i 7 del Reglament 3/1995, de 7 de juny, dels jutges de pau, es posa en coneixement de tots els interessats que s’ha de procedir a l’elecció de jutge/essa de pau titular i de jutge/essa de pau suplent, per tant, es fan públiques les vacants perquè les persones interessades que reuneixin els requisits puguin presentar les sol·licituds.


Les sol·licituds, acompanyades d’un currículum vitae que permeti determinar l’elecció, es presentaran en el Registre General de l’Ajuntament, en el termini dels següents vint dies, a la publicació d’aquest anunci al BOP.


En la sol·licitud s’haurà de declarar que no incorren en cap de les causes d’incapacitat de l’article 303 de la Llei orgànica del poder judicial o d’incompatibilitat previstes per a l’exercici de les funcions judicials.

 


Albinyana, 25 de gener de 2017

L’alcalde, Quim Nin Borreda