El Ministeri d'Hisenda notifica la regularització cadastral

Durant els darrers dies, per correu, van arribant notificacions a propietaris de diferents finques del nostre municipi, afectats pel procediment de regularització cadastral impulsat pel Ministerio de Hacienda.


Aquest procediment de regularització cadastral, fet arreu de l'estat espanyol -amb l'excepció del Navarra i el País Basc- va començar el 2013 i acabarà el 31 de desembre d'enguany, i té com a finalitat la incorporació al cadastre immobiliari dels immobles, construccions o alteracions que no hagin estat declarades pels titulars cadastrals, d'acord amb l'obligació que es fixa en el Reial Decret Legislatiu 1/2003, de 5 de març en què s'aprova el text refós de la Llei del Cadastre Immobiliari.

 

Amb la regularització s'aconsegueix que les dades cadastrals coincideixin amb la realitat material de cada finca. La inclusió del municipi d'Albinyana es va publicar en el BOE del 30 de desembre del 2016.

 

La notificació que es rep al domicili ve acompanyada amb el document de pagament d'una taxa de 60 euros per cada immoble objecte de regularització i que ha de ser pagada pel subjecte passiu de l'IBI (Impost de Béns Immobles) en l'exercici en que s'inicia el procediment de regularització. Aquests 60 euros no són una taxa municipal, sinó que és una taxa estatal que ingressa el propi Estat via el Tesoro Público en concepte de regularització cadastral.

 

Els efectes de la regularització tenen efectes des del dia següent al fet que va provocar la incorporació o modificació de les dades cadastrals. Per tant, tindrà efectes sobre les liquidacions de l'IBI i altres impostos. En el cas en què el nou valor sigui superior a l'anterior es farà una liquidació respecte dels exercicis d'IBI no prescrits (quatre anys anteriors).

 

En cas de no estar conforme amb la proposta de resolució de l'acord d'alteració de la finca es poden presentar al·legacions en el termini de quinze dies hàbils, des del dia següent a rebre l'escrit d'Hisenda davant la Gerència Territorial del propi Cadastre. També es pot tenir més informació sobre l'expedient de cada finca a la web www.sedecatastro.gob.es utilitzant el CSV (Codi Segur de Verificació) que surt a la proposta de resolució.

 

L'Ajuntament d'Albinyana ofereix a les persones afectades un servei d'informació sobre la regularització feta pel Cadastre trucant al telèfon 977 68 78 18 o presencialment a les oficines municipals a la Plaça Major, núm. 5.

 

El Ministerio de Hacienda notifica la regularización cadastral

Durante los últimos días, por correo, van llegando notificaciones a propietarios de diferentes fincas de nuestro municipio, afectados por el procedimiento de regularización catastral impulsado por el Ministerio de Hacienda.

 

Este procedimiento de regularización catastral, hecho en todo el estado español -con la excepción del Navarra y el País Vasco- comenzó en 2013 y terminará el 31 de diciembre de este año, y tiene como finalidad la incorporación al Catastro Inmobiliario de los inmuebles, construcciones o alteraciones que no hayan sido declaradas por los titulares catastrales, de acuerdo con la obligación que se fija en el Real Decreto Legislativo 1/2003, de 5 de marzo en el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Catastro inmobiliario.

 

Con la regularización se consigue que los datos catastrales coincidan con la realidad material de cada finca. La inclusión del municipio de Albinyana se publicó en el BOE del 30 de diciembre de 2016.

 

La notificación que se recibe en el domicilio viene acompañada con el documento de pago de una tasa de 60 euros por cada inmueble objeto de regularización y que debe ser pagada por el sujeto pasivo del IBI (Impuesto de Bienes Inmuebles) en el ejercicio en que se inicia el procedimiento de regularización. Estos 60 euros no son una tasa municipal, sino que es una tasa estatal que ingresa el propio Estado vía el Tesoro Público en concepto de regularización catastral.

 

Los efectos de la regularización tienen efectos desde el día siguiente a que provocó la incorporación o modificación de los datos catastrales. Por lo tanto, tendrá efectos sobre las liquidaciones del IBI y otros impuestos. En el caso en que el nuevo valor sea superior a la anterior se hará una liquidación respecto de los ejercicios de IBI no prescritos (cuatro años anteriores).

 

En caso de no estar conforme con la propuesta de resolución del acuerdo de alteración de la finca se pueden presentar alegaciones en el plazo de quince días hábiles, desde el día siguiente a recibir el escrito de Hacienda ante la Gerencia Territorial del propio Catastro. También se puede tener más información sobre el expediente de cada finca en la web www.sedecatastro.gob.es utilizando el CSV (Código Seguro de Verificación) que sale a la propuesta de resolución.

 

El Ayuntamiento de Albinyana ofrece a las personas afectadas un servicio de información sobre la regularización hecha por el Catastro llamando al teléfono 977 68 78 18 o presencialmente en las oficinas municipales en la Plaza Mayor, núm. 5.