Albinyana congela pel 2019 els impostos i taxes.

El plenari de l'Ajuntament d'Albinyana celebrat el darrer divendres de setembre va aprovar la modificació de les ordenances fiscals per a l'any 2019, on es va donar llum verda a un conjunt de bonificacions.


El municipi tornarà a tenir congelats, per quart any consecutiu, els impostos i taxes. Els albinyanencs pagaran el 2019 el mateix que els darrers tres anys. En tot el mandat municipal ni les taxes ni els impostos han sofert variació. La mesura afecta l'impost de béns immobles (IBI), l'impost sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM), l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO), l'impost sobre les activitats econòmiques (IAE) i l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana (IIVTNU), més conegut com a plusvàlua, la taxa d'escombraires o la del consum d'aigua, el preu del bus o l'entrada a la piscina municipal.


Noves bonificacions


El plenari municipal va aprovar un conjunt de noves bonificacions que afavoriran a diverses famílies del municipi.


La més destacada fa referència a la taxa d'escombraries. L'acord adoptat, per unanimitat, preveu una bonificació d'un 25% de l'import de la taxa. Va adreçada a les persones jubilades o pensionistes que viuen en parella o soles empadronades al mateix habitatge, a les famílies que tenen un grau reconegut de Dependència de Grau III, les famílies nombroses o monoparentals i les unitats familiars on algun dels seus membres estiguin en situació d'atur de llarga durada. Per obtenir la bonificació es tindrà en consideració la capacitat econòmica de la unitat de convivència. També es podrà obtenir la bonificació, tot i superar els ingressos mínims, amb un informe favorable de Serveis Socials. Les sol·licituds per demanar la bonificació es podran presentar de l'1 al 28 de febrer de 2019 a l'Ajuntament d'Albinyana.


Pel 2019 es mantindrà una bonificació del 30% de la quota a pagar de l'impost de vehicles per a les persones titulars de vehicles que causin una menor incidència en el medi ambient per disposar de vehicles elèctrics i bimodals. I en l'impost de construccions i obres es seguirà fent una bonificació del 50 en l'import de la quota a pagar per les obres que es facin en habitatges construïts amb anterioritat a 1950 o en la remodelació de façanes en mal estat sempre que incorporin mesures d'estalvi energètic i una bonificació del 90% per aquelles obres necessàries per adaptar habitatges per a persones amb discapacitat o per la supressió de barreres arquitectòniques.


Al municipi, com fa molts anys, es seguirà rebaixant un 95% l'import de la plusvàlua del domicili habitual per herència i el beneficiari és el cònjuge, fills o altres familiars.