Bonificació de la taxa de recollida d'escombraries 2019

Teniu dret a una bonificació del 25% de l'import de la taxa de recollida d’escombraries si esteu empadronat al municipi, compliu alguna de les condicions següents i no supereu el límit econòmic establert.

 

Si voleu ampliar aquesta informació consulteu el fitxer adjunt:

Bonficació de la taxa d'escombraries 2019

 

-Documentació que cal aportar

En tots els casos:

-Sol·licitud de bonificació de la taxa d'escombraries

-Volant d'empadronament o convivència

 

En funció de la situació personal i/o familiar:

-Certificat de les pensions de l'any en curs. Cal incloure totes les que reben els membres de la unitat de convivència.

- En cas de no rebre pensions o prestacions, certificat negatiu de l'INEM o de l'INSS.

- Certificat d'ingressos del Servei d'Ocupació de Catalunya; prestació d'atur, subsidi,..

- Acreditació segons està inscrit al Servei d'Ocupació de Catalunya.

-Declaració de renda de l'últim any o certificat d'imputacions negatius de tots els membres de la unitat de convivència.

- En cas de tenir estalvis, portar document acreditatiu.

- Fotocòpia del títol de família monoparental o nombrosa, en el cas que sigui necessari acreditar aquesta condició.

- Fotocòpia de la resolució del grau de dependència de l'ICASS, en el cas que sigui necessari.