Albinyana treu a concurs la gestió de l'enllumenat públic

L'Ajuntament d'Albinyana ha tret a concurs la gestió del servei de manteniment i conservació de l'enllumenat públic i de les instal·lacions provisionals per a actes culturals i nadalencs, per un import de licitació de 48.000 euros més IVA. La durada inicial del contracte s'estableix per 2 anys.


El contracte inclou totes les instal·lacions d'enllumenat públic i ornamental existents al terme municipal d'Albinyana. Actualment hi ha 14 quadres d'enllumenat i un miler de llumeneres arreu del municipi. Es farà càrrec També el muntatge, desmuntatge i manteniment de l'enllumenat nadalenc i la col·locació de quadres provisionals en aquelles festes o actes organitzats per l'Ajuntament.

 

L'adjudicatari es farà càrrec de la localització i reparació d'avaries i la substitució puntual de làmpades. També haurà de vetllar pel compliment de la normativa vigent en matèria de contaminació lumínica i eficiència energètica en instal·lacions d'enllumenat exterior. Així mateix es disposarà d'un sistema de localització permanent les 24 hores del dia per a poder atendre avaries o accidents que afectin la instal·lació.


El termini per a la presentació d'ofertes acaba el proper dia 7 de març. Es pot consultar el plec de clàusules administratives i les prescripcions tècniques a la web http://www.albinyana.cat/