L'Ajuntament d'Albinyana defineix el nou cartipàs municipal

Escut AlbinyanaDELEGACIONS DE L’ALCALDE EN ELS REGIDORS


Per resolució de l’Alcaldia número 288/2019, de data 26 de juny de 2019, es van efectuar les delegacions de l’Alcalde en els regidors i regidores que tot seguit es relacionen, i amb els efectes que contempla l’article 43 del Real Decret 2568/1986 de 28 de novembre, per la gestió dels assumptes relacionats en les següents matèries:


PRIMER.- Efectuar a favor dels regidors i regidores assenyalats a continuació una delegació especial d’atribucions d’acord amb l’article 43.5b) del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, sobre serveis i àrees d’activitat determinades sense facultat de dictar actes administratius que afectin a tercers. Resten excloses les facultats de resolució. Per aquesta delegació els correspon la direcció i gestió dels assumptes concrets dins un àmbit material determinat, dins de les citades àrees generals de funcionament.


FRANCISCO COHARD ORDOÑEZ:
Hisenda, Serveis municipals, Obres Públiques, Via Pública, Camins, Medi i Entorn natural


MARIFE MERCHAN BORDALLO:
Seguretat Ciutadana i Civisme,Cultura, Joventut, Relacions amb Entitats i Serveis Socials.


VANESA CONEJO TEJADA
Participació Ciutadana, Comunicació, Promoció de la Salut, Polítiques d'Igualtat i Gènere, Protecció Animal.


CHRISTIAN MAYA GIL
Equipaments Públics, Esports, Comerç, Turisme, Mobilitat, Promoció Econòmica i Ocupació.


ROSA RIBAS RIEMBAU
Imatge de Poble, Educació, Gent Gran, Contractació, Cicle Complert de l'Aigua, Residus.


SEGON.- L'alcaldia es reserva les regidories de Planificació Territorial, Urbanisme i Gestió Interna.

 

NOMENAMENT DELS  TINENTS D’ALCALDE.


Per decret de l’Alcaldia número 289/2019 de data 26 de juny de 2019, es van designar els Tinents d’Alcalde de l’Ajuntament d’Albinyana, que es relacionen tot seguit:

Tinents d’Alcalde:
Sr. Francisco Cohard Ordoñez, primer Tinent d’Alcalde
Sra. Marife Merchan Bordallo, segon Tinent d’Alcalde
Sr. Christian Maya Gil, tercer Tinent d’Alcalde

 

CONVOCATÒRIA PLE EXTRAORDINARI

Dia 5 de juliol de 2019 a les 20.30h

 

ORDRE DEL DIA
1.- Aprovació si escau, de l’acta de la sessió constitutiva de la Corporació duta a terme el dia 15 de juny de 2019.


2. Donar compte de la constitució dels grups polítics.


3.- Donar compte de la resolució de l’alcaldia del nomenament dels tinents d’alcalde de l’Ajuntament, delegacions d’àrea i membres de la Junta de Govern Local.


4.- Proposta d’aprovació del règim de sessions del Ple corporatiu.


5.- Proposta de creació de la comissió especial de comptes


6.- Proposta de nomenament de representants de la Corporació en altres organismes, en els quals ha d’estar representat l’Ajuntament.


7.- Proposta de creació de la Junta de Govern Local, i del règim de sessions.


8.- Proposta de delegació de competències del Ple en la Junta de Govern Local.


9.- Proposta de creació plaça personal laboral eventual.


10.- Proposta de règim de retribucions, dedicacions i indemnitzacions