Convocatòria Ple Ordinari

Tipus de convocatòria: Ordinària

Data i hora: 27 de setembre de 2019 a les 20:15

Lloc: Ajuntament d'Albinyana, sala de Plens

 

ORDRE DEL DIA

1. Aprovació si escau, de l’acta de la sessió anterior.

2. Donar compte dels decrets aprovats des de la darrera sessió.

3. Donar compte de l'informe d'intervenció del primer i segon trimestre de 2019 sobre el compliment del Pla d'Ajust aprovat en data 29 de març de 2012.

4. Donar compte de l'informe d'execució del pressupost del primer i segon trimestre de 2019.

5. Donar compte de la resolució de contractació de personal eventual.

6. Donar compte de l'aprovació de les línies fonamentals del pressupost 2020

7. Aprovació del compte general de la Corporació corresponent a l'exercici de 2018.

8. Aprovar la modificació de crèdit pressupostària 2/19.

9. Aprovar inicialment el Document Únic de Protecció Civil Municipal(Duprocim).

10. Aprovar el text refós de la modificació puntual del Pla d'ordenació urbanística municipal.

11. Proposta de resolució en suport a la llei 24/2015 i contra el tall de subministrament elèctric a les famílies amb deute.

12. Precs i preguntes.