ALBINYANA SUSPÈN EN RECOLLIDA SELECTIVA

Estancament en la recollida de residus al municipi d'Albinyana. Aquesta és la realitat després de fer-se públiques les tones recollides  de l'any 2019 al municipi  que demostren un mínim augment de recollida selectiva amb relació al total de quilos d'escombraries recollits durant els darrers dotze mesos.

L'abocament fet als contenidors de rebuig ha arribat a quasi un milió de quilos, una xifra que comportarà que els rebuts  per abocament i les possibles sancions per no fer una bona recollida de residus augmentin aquest any 2020. Per fer-hi front, la taxa municipal aprovada per enguany serà de 90 euros cada semestre per habitatge.

La recollida total durant el 2019 en els contenidors verds (vidre), grocs (envasos), blaus (paper i cartó) i marró (matèria orgànica) arriba a un 22,94% del total d'escombraries recollides, un índex molt pobre comparat amb la mitjana de Catalunya, que supera el 42% i  molt allunyat  de l'objectiu del 50% que estableix la UE per enguany. En l'àmbit  dels municipis que gestiona EcoBp, l'empresa que gestiona la recollida en 10 municipis del Baix Penedès la recollida selectiva és del 20,95%. 

Aquesta situació comportarà que al llarg del present any s'apliqui al nostre municipi un nou sistema de recollida i gestió de residus, que faci augmentar les xifres de reciclatge i eviti sancions al municipi.  En aquest moment s'està  valorant la implantació de la recollida porta a porta en algun nucli de població i també la instal·lació de contenidors intel·ligents per fomentar la recollida de brossa orgànica.

Podeu comprovar totes les dades a nivell local i comarcal en el document següent:

EVOLUCIÓ DE GENERACIÓ DE RESIDUS I POBLACIÓ 2015-2019