BONIFICACIÓ DE LA TAXA DE RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES 2020

Durant  tot aquest mes de febrer es pot sol·licitar la bonificació del 25% de l'import de la taxa de recollida d’escombraries per aquest any 2020. Per poder ser beneficiari de l'ajut heu d'estar empadronat al municipi i reunir una sèrie de condicions que es detallen tot seguit:

La documentació que cal aportar és:

En tots els casos:

-Sol·licitud de bonificació de la taxa d'escombraries

-Volant d'empadronament o convivència

En funció de la situació personal i/o familiar:

-Certificat de les pensions de l'any en curs. Cal incloure totes les que reben els membres de la unitat de convivència.

- En cas de no rebre pensions o prestacions, certificat negatiu de l'INEM o de l'INSS.

- Certificat d'ingressos del Servei d'Ocupació de Catalunya; prestació d'atur, subsidi...

- Acreditació segons està inscrit al Servei d'Ocupació de Catalunya.

-Declaració de renda de l'últim any o certificat d'imputacions negatius de tots els membres de la unitat de convivència.

-- Fotocòpia del títol de família monoparental o nombrosa, en el cas que sigui necessari acreditar aquesta condició.

- Fotocòpia de la resolució del grau de dependència de l'ICASS, en el cas que sigui necessari.