NOUS TERMINIS PER PAGAR ELS TRIBUTS MUNICIPALS

Avui, al Butlletí Oficial de la Província, hi surt publicat l'anunci amb el calendari fiscal dels diferents impostos de BASE- Gestió d'Ingressos. Aquest calendari ha estat modificat per causa de la Covid-19. 

Aquest anunci  marca l'inici i la durada dels períodes de cobrament en voluntària de l'Impost sobre vehicles de tracció mecànica, de la Taxa d'ocupació del domini públic, de la Taxa per la recollida d'escombraries, l'IBI (Impost de Béns Immobles, tant de naturalesa urbana com rústica) i de l'IAE- Impost d'activitats econòmiques. Podeu veure el calendari en l'enllaç següent:

CALENDARI FISCAL ANY 2020

Amb l'aprovació d'avui també  queden modificats els períodes en què es preveu fer el càrrec bancari per a tots aquells impostos i taxes que es troben domiciliats. 

Les dates previstes del càrrec bancari, per enguany, seran: 

IMPOST DE VEHICLES - GUALS       15-JULIOL-2020

TAXA RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES-  1R SEMESTRE        15-AGOST-2020

IBI URBANA  - 1R PAGAMENT  15-SETEMBRE-2020

IBI URBANA- 2N PAGAMENT 15-OCTUBRE-2020

TAXA RECOLLIDA. D'ESCOMBRARIES   2N SEMESTRE   15-DESEMBRE-2020